Smart Sock 3: jak resetovat Wi-Fi

Chcete-li resetovat síť Wi-Fi, ke které je základní stanice připojena, postupujte podle kroků v tomto průvodci odstraňováním problémů.

 

  1. Odpojte základní stanici od napájení a vyjměte zařízení Sock. 
  2. Zatímco základní stanici opětovně připojujete k napájení, stiskněte a podržte její tlačítko. Držte tlačítko stisknuté, dokud neuslyšíte 4 pípnutí základní stanice. Světelný kroužek začne blikat oranžově.
    • Jakmile uslyšíte pípnutí, pusťte tlačítko. 
  3. Třikrát (3x) rychle stiskněte tlačítko základní stanice. Základna v reakci na to třikrát (3x) pípne.
    • Tlačítko je nutné stisknout, když kroužek bliká oranžově, jinak se Wi-Fi nesmaže správně. 

V případě úspěchu přestane kontrolka Wi-Fi na spodní straně základní stanice svítit a základní stanice bude blikat zeleně. Stisknutím a podržením základní stanice vypněte sledování, abyste nedostávali žlutá nebo modrá upozornění.